Декларация за поверителност 

1. Увод

С представената по-долу информация искаме да Ви запознаем като “субект на данни” с методиката, по която обработваме Вашите лични данни, както и с Вашите права, произтичащи от Закона за защита на личните данни. Обикновено нашите Интернет страници могат да се ползват без въвеждане на лични данни. Все пак, обработването на Вашите лични данни би могло да бъде наложително, в случай че желаете да ползвате през Интернет някои специални услуги на нашата компания. Ако се изисква обработване на лични данни и ако за такова действие няма правно основание, ние обикновено искаме Вашето съгласие.

Вашите лични данни, например име, адрес или електронна поща, винаги се обработват в съответствие с Общия регламент за защита на данни (ОРЗД) и с действащите за “ALPHATOP HR GmbH”, специфични за страната разпоредби за защита на данните. Целта на тази декларация за поверителност е да Ви информираме за обхвата и предназначението на събираните, ползваните и обработваните от нас лични данни.

В качеството си на администратор на лични данни приложихме голям брой технически и организационни мерки, за да осигурим възможно най-пълна защита на личните данни, обработвани през тази Интернет страница. Тъй като въпреки това в Интернет базираното предаване на данни е възможно да се появят пробиви в сигурността, абсолютна защита не може да бъде гарантирана. Ето защо имате пълното право да ни изпращате личните данни и по алтернативни начини, например по телефона или по пощата.

Weitere Informationen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten finden Sie hier.

Informationen zu weiteren Datenverarbeitungen

Wir verarbeiten als Unternehmen nicht nur personenbezogene Daten auf unserer Webseite, sondern auch in vielen anderen Prozessen. Um Ihnen als betroffener Person auch für diese Verarbeitungszwecke möglichst ausführliche Informationen geben zu können, haben wir Ihnen diese hier zusammengestellt und erfüllen damit die gesetzlichen Informationspflichten gem. Art. 13-14 DS-GVO. Sollten Sie weiter Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten.

2. Администратор на лични данни

Verantwortlicher im Sinne der DS-GVO ist die:

ALPHATOP HR GmbH
Kuchengrund 10, 71522 Backnang, Deutschland
Telefon: +49 (0) 7191 22081-0
E-Mail: juergen.kern@alphatop.com

Vertreter des Verantwortlichen: Jürgen Kern

3. Упълномощено лице по защита на данни

Den Datenschutzbeauftragten erreichen Sie wie folgt:

Kai Ochmann
Telefon: 07134/90894-0
E-Mail: datenschutz@schuhtronic.de

Sie können sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.

4. Определения

Декларацията за поверителност се основава на дефиниции, ползвани от европейския законодател за приемането на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Нашата декларация за поверителност трябва да бъде четивна и лесно разбираема както за обществеността, така и за нашите клиенти и бизнес партньори. За да гарантираме това, предварително ще обясним тук използваните дефиниции.

Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe:


1. Personenbezogene Daten

“Лични данни” - това е цялата информация, отнасяща се до физически лица, които са идентифицирани или могат да бъдат идентифицирани. “Физическо лице”, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

2. Betroffene Person

“Субект на данни” е всяко физически лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано, чиито лични данни могат да бъдат обработвани от администратора на лични данни (нашата компания).

3. Verarbeitung

“Обработване” означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

4. Einschränkung der Verarbeitung

„Ограничаване на обработването“ означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще.

5. Profiling

“Профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

6. Pseudonymisierung

“Псевдонимизация“ означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

7. Auftragsverarbeiter

“Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

8. Empfänger

“Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не.  Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“.

9. Dritter

“Трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

10. Einwilligung

„Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

5. Основание за обработването

За операциите по обработване на данни, по отношение на които вземаме съгласие за определена цел на обработването, нашата компания се основава на чл. 6 параграф 1 буква a от ОРЗД.

Ако обработването на лични данни е необходимо за изпълнение на договор, по който сте страна, какъвто например е случаят с операциите по обработване на данни, необходими за доставката на стоки или за изпълнението на друга престация или насрещна престация, то се основава на чл. 6 параграф 1 буква. b от ОРЗД. Същото следва да се посочи и за онези операции по обработване на данни, необходими за предприемане на стъпки преди сключването на договор, напр. в случаите на запитвания за наши продукти или услуги.

Ако нашата компания трябва да спазва правно задължение, по силата на което е необходимо да обработва лични данни, като напр. за изпълнение на данъчни задължения, обработването се основава на чл. 6 параграф 1 буква c от ОРЗД .

В редки случаи обработката на лични данни би могла да се изисква с цел защита на жизненоважни интереси на субекта на данни или на други физическо лице. Такъв например би бил случаят, когато посетител в нашето предприятие претърпи травма и се наложи неговите име, възраст, данни за здравната каса или друга жизненоважна информация да бъдат изпратени на лекар, болница или на други трети страни. Тогава обработването на данни би се основавало на чл. 6 параграф 1 буква d от ОРЗД.

В крайна сметка операции по обработване на данни биха могли да се основават на чл. 6 параграф 1 буква f от ОРЗД. На това правно основание се позовават операции по обработване на данни, които не спадат към посочените по-горе основания, ако обработването е необходимо за защита на законен интерес на нашата компания или на трета страна и доколкото интересите, основните права и свободи на субекта на данни нямат преимущество. Имаме право да извършваме такива операции по обработване на данни най-вече затова, защото са споменати отделно от европейския законодател. В това отношение той е преценил, че наличие на законен интерес би могло да се приеме в случаите, когато сте клиент на нашата компания (съображение 47, изречение 2 от ОРЗД).

6.  Übermittlung von Daten an Dritte

Вашите лични данни не се предават на трети лица за цели, различни от посочените по-долу.

Предаваме Вашите лични данни на трети лица само в следните случаи:

1. Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
2. die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO zur Wahrung unserer berechtigten Interessen zulässig ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben,
3. für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DS-GVO eine gesetzliche Verpflichtung besteht, sowie
4. dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.

Um Ihre Daten zu schützen und uns gegebenenfalls eine Datenübermittlung in Drittländer (außerhalb der EU/des EWR) zu ermöglichen, haben wir Vereinbarungen zur Auftragsverarbeitung auf Grundlage der Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission abgeschlossen.

7.  Technik

7.1 SSL/TLS-Verschlüsselung

За да се гарантира сигурността на обработването на данни и за да се защити предаването на поверителна информация, като например данни за потребителско име или заявки за контакт, които сте ни изпратели в качеството си на оператор, тази страница ползва сертификати SSL или TLS. Ще познаете криптираната връзка по това, че в адресния ред на браузъра вместо “http://” има “https://”, както и по иконата на катинар във Вашия ред на браузъра.

Wir setzen diese Technologie ein, um Ihre übermittelten Daten zu schützen.


7.2 Datenerfassung beim Besuch der Internetseite

Bei der lediglich informatorischen Nutzung unserer Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur solche Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt (in sog. "Server-Logfiles"). Unsere Internetseite erfasst mit jedem Aufruf einer Seite durch Sie oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden können die

1. verwendeten Browsertypen und Versionen,
2. das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem,
3. die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt (sogenannte Referrer),
4. die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite angesteuert werden,
5. das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite,
6. eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse),
7. der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems.

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen ziehen wir keine Rückschlüsse auf Ihre Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um

1. die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern,
2. die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren,
3. die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer IT-Systeme und der Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie
4. um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen.

Diese erhobenen Daten und Informationen werden durch uns daher einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung.


7.3 Microsoft Azure (Hosting)

Wir hosten unsere Website bei Microsoft Azure. Anbieter ist Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 98052-6399 Redmond WA, Vereinigte Staaten von Amerika.

Wenn Sie unsere Website besuchen, werden Ihre personenbezogenen Daten auf den Servern von Azure verarbeitet. Hierbei können auch personenbezogene Daten an die USA übermittelt werden. Die Datenübertragung in die USA wird auf die EU-Standardvertragsklauseln gestützt. Details zum Datenschutz, zu den Folgen des Schrems II Urteils und zu den Standardvertragsklauseln finden Sie hier: https://news.microsoft.com/de-de/datenschutz-wie-wir-unsere-kundendaten-nach-dem-schrems-ii-urteil-schuetzen/ und https://docs.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses.

Die Verwendung von Azure erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Wir haben ein berechtigtes Interesse an einer möglichst zuverlässigen Darstellung unserer Website. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO; die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Wir haben einen Vertrag über Auftragsverarbeitung mit Microsoft geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Vertrag, der gewährleistet, dass Microsoft die personenbezogenen Daten unserer Websitebesucher nur nach unseren Weisungen und unter Einhaltung der DS-GVO verarbeitet.

Nähere Informationen zu Datenschutzbestimmungen von Microsoft finden Sie unter: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

8.  Cookies

8.1 Allgemeines zu Cookies

Wir setzen auf unserer Internetseite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, die Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem IT-System (Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen.

In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit dem spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten.

Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie angenehmer zu gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, dass Sie einzelne Seiten unserer Website bereits besucht haben. Diese werden nach Verlassen unserer Seite automatisch gelöscht.

Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit temporäre Cookies ein, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Besuchen Sie unsere Seite erneut, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen, wird automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und welche Eingaben und Einstellungen Sie getätigt haben, um diese nicht noch einmal eingeben zu müssen.

Zum anderen setzten wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Website statistisch zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten. Diese Cookies ermöglichen es uns, bei einem erneuten Besuch unserer Seite automatisch zu erkennen, dass Sie bereits bei uns waren. Diese Cookies werden nach einer jeweils definierten Zeit automatisch gelöscht.

8.2 Rechtsgrundlage für die Verwendung von Cookies

Die durch Cookies verarbeiteten Daten, die für die ordnungsmäßige Funktion der Webseite benötigt werden, sind damit zur Wahrung unserer berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO erforderlich.

Für alle anderen Cookies gilt, dass Sie über unser Opt-in Cookie-Banner Ihre Einwilligung hierzu im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO abgegeben haben.


9. Inhalte unserer Internetseite

9.1 Kontaktaufnahme / Kontaktformular

Когато установявате връзка с нас (напр. с формуляр за контакт или чрез електронна поща), се събират лични данни. От съответния формуляр за контакт става ясно кои данни се събират при ползване на формуляр за контакт. Тези данни се записват и ползват само и единствено за да се отговори на Вашето искане или за да се установи контакт, както и за целите на свързаното с това техническо администриране. В правен аспект обработването на данни се основава нашия законен интерес да отговорим на оправеното искане съгласно чл. 6 параграф 1 буква f от ОРЗД. Ако контактът с нас има за цел сключване на договор, чл. 6 параграф 1 буква b от ОРЗД представлява допълнително правно основание. След окончателна  обработка на Вашето запитване, Вашите данни ще бъдат изтрити; такъв е случаят, когато на базата на обстоятелствата може да се заключи, че разглежданият случай е окончателно изяснен и не се засягат никакви законоустановени задължения за съхраняване.

9.2 Bewerberquiz

Diese Website verwende Mobile Funnel (folgend: Funnel), betrieben von Perspective Software GmbH (folgend: Perspective), einem Unternehmen mit Sitz in Deutschland, welche eine Software zur Erstellung und zum Betrieb von Mobile Funnel anbietet ( https://perspective.co/impressum ). Die im Rahmen der Verwendung von Mobilen Funnel eingetragenen Daten werden per SSL-Verschlüsselung übertragen und in einer Datenbank gespeichert. Für diese Daten ist allein der Betreiber dieser Website verantwortlich im Sinne von Art. 24 DS-GVO. Perspective ist lediglich Betreiber der Software und in dem Zusammenhang Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DS-GVO. Die Grundlage für die Verarbeitung durch Perspective ist hierbei ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung zwischen der verantwortlichen Stelle und Perspective.

Hier finden Sie die Cookie Richtlinien für das Bewerberquiz.

10.  Unsere Aktivitäten in sozialen Netzwerken

Damit wir auch in sozialen Netzwerken mit Ihnen kommunizieren und über unsere Leistungen informieren können, sind wir dort mit eigenen Seiten vertreten. Wenn Sie eine unserer Social Media Seiten besuchen, sind wir hinsichtlich der dadurch ausgelösten Verarbeitungsvorgänge, welche personenbezogene Daten betreffen, mit dem Anbieter der jeweiligen Social-Media-Plattform gemeinsam verantwortlich im Sinne des Art. 26 DS-GVO.

Wir sind dabei nicht der originäre Anbieter dieser Seiten, sondern nutzen diese lediglich im Rahmen der uns gebotenen Möglichkeiten der jeweiligen Anbieter.

Daher weisen wir vorsorglich darauf hin, dass Ihre Daten möglicherweise auch außerhalb der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes verarbeitet werden. Eine Nutzung kann daher Datenschutzrisiken für Sie haben, da die Wahrung Ihrer Rechte z.B. auf Auskunft, Löschung, Widerspruch, etc. erschwert sein kann und die Verarbeitung in den sozialen Netzwerken häufig direkt zu Werbezwecken oder zur Analyse des Nutzerverhaltens durch die Anbieter erfolgt, ohne dass dies durch uns beeinflusst werden kann. Werden durch den Anbieter Nutzungsprofile angelegt, werden dabei häufig Cookies eingesetzt bzw. das Nutzungsverhalten direkt Ihrem eigenen Mitgliedprofil der sozialen Netzwerke zugeordnet (sofern Sie hier eingeloggt sind).

Die beschriebenen Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten erfolgen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO auf Basis unseres berechtigten Interesses und des berechtigten Interesses des jeweiligen Anbieters, um mit Ihnen in einer zeitgemäßen Art und Weise kommunizieren bzw. Sie über unsere Leistungen informieren zu können. Müssen Sie bei den jeweiligen Anbietern eine Einwilligung zur Datenverarbeitung als Nutzer abgeben, bezieht sich die Rechtsgrundlage auf Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO i.V.m. Art. 7 DS-GVO.

Da wir keine Zugriffe auf die Datenbestände der Anbieter haben, weisen wir darauf hin, dass Sie Ihre Rechte (z.B. auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, etc.) am besten direkt bei dem jeweiligen Anbieter gelten machen. Weiterführende Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten in den sozialen Netzwerken und der Möglichkeit von Ihrem Widerspruchs- bzw. Widerrufsrecht (sog. Opt-Out) gebrauch zu machen, haben wir nachfolgend bei dem jeweiligen von uns eingesetzten Anbieter sozialer Netzwerke aufgeführt:

10.1 Facebook

(Mit-) Verantwortlicher für die Datenverarbeitung in Europa:
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

Datenschutzerklärung (Datenrichtlinie):
https://www.facebook.com/about/privacy


Opt-Out und Werbeeinstellungen:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

https://de-de.facebook.com/about/privacy/

10.2 Instagram

(Mit-) Verantwortlicher für die Datenverarbeitung in Deutschland:
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

Datenschutzerklärung (Datenrichtlinie):
http://instagram.com/legal/privacy/

Opt-Out und Werbeeinstellungen:
https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/

10.3 LinkedIn

(Mit-) Verantwortlicher für die Datenverarbeitung in Europa:
LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland

Datenschutzerklärung:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Opt-Out und Werbeeinstellungen:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

10.4 XING

(Mit-) Verantwortlicher für die Datenverarbeitung in Deutschland:
XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland

Datenschutzerklärung:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Auskunftsanfragen für XING Mitglieder:
https://www.xing.com/settings/privacy/data/disclosure

11. Social Media Plugins 

11.1 Instagram Plugin

Wir haben auf dieser Internetseite Komponenten des Dienstes Instagram integriert. Instagram ist ein Dienst, der als audiovisuelle Plattform zu qualifizieren ist und den Nutzern das Teilen von Fotos und Videos und zudem eine Weiterverbreitung solcher Daten in anderen sozialen Netzwerken ermöglicht.

Betreibergesellschaft der Dienste von Instagram ist die Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch uns betrieben wird und auf welcher eine Instagram-Komponente (Instagram-Button) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf Ihrem IT-System automatisch durch die jeweilige Instagram-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Komponente von Instagram herunterzuladen. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Instagram Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch Sie besucht wird.

Sofern Sie gleichzeitig bei Instagram eingeloggt sind, erkennt Instagram mit jedem Aufruf unserer Internetseite und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite Sie besuchen. Diese Informationen werden durch die Instagram-Komponente gesammelt und durch Instagram Ihrem Instagram-Account zugeordnet. Betätigen Sie einen der auf unserer Internetseite integrierten Instagram-Buttons, werden die damit übertragenen Daten und Informationen Ihrem persönlichen Instagram-Benutzerkonto zugeordnet und von Instagram gespeichert und verarbeitet.

Instagram erhält über die Instagram-Komponente immer dann eine Information darüber, dass Sie unsere Internetseite besucht haben, wenn Sie zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Instagram eingeloggt sind; dies findet unabhängig davon statt, ob Sie die Instagram-Komponente angeklickt haben oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Instagram von Ihnen nicht gewollt, können Sie die Übermittlung dadurch verhindern, dass Sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus Ihrem Instagram-Account ausloggen.

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Instagram können unter https://help.instagram.com/155833707900388 und https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ abgerufen werden.

12. Webanalyse

12.1 Google Analytics

Нашите страници ползват Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/de/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; наричана по-нататък “Google”). В тази връзка се създават псевдонимизирани потребителски профили и се използват бисквитки (виж точка “бисквитки”). Генерираната от бисквитка информация относно ползването на този уебсайт от Вас, като

1. Browser-Typ/-Version,
2. verwendetes Betriebssystem,
3. Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite),
4. Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse),
5. Uhrzeit der Serveranfrage,

се изпращат към сървър на Google в САЩ и се записват там. На базата на тази информация се анализира ползването на уебсайта, изготвят се отчети за неговата активност и се предоставят други свързани с ползването на уебсайта и Интернет услуги за пазарно проучване и структуриране на този уебсайт съобразно конкретните потребности. При необходимост тази информация се представя и на трети лица, ако това се изисква по закон или ако трети лица обработват данните въз основа на поръчка. В нито един от случаите Вашият IP-адрес не се добавя към други данни на Google. IP-адресите се анонимизират, така че евентуално причисляване не е възможно (IP-Masking).

Можете да попречите на инсталирането на бисквитки чрез съответната настройка в софтуера на браузъра; все пак напомняме, че в този случай най-вероятно няма да можете да ползвате всички функции на уебсайта в пълен обем.

Diese Verarbeitungsvorgänge erfolgen ausschließlich bei Erteilung der ausdrücklichen Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO.

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie ein Browser-Add-on herunterladen und installieren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Алтернативно на Browser-Add-on и по-специално при браузъри на мобилни крайни устройства, можете да предотвратите регистриране от Google Analytics и като кликнете върху следния линк: Деактивиране на Google Analytics. Поставя се Opt-out-Cookie, която предотвратява бъдещото регистриране на Вашите данни, когато посещавате този уебсайт. Opt-out-Cookie се отнася само за този браузър и само за този уебсайт и се съхранява във Вашето устройство. Ако изтриете бисквитките в този браузър, трябва отново да поставите Opt-out-Cookie.

По-подробна информация относно защитата на данни във връзка с Google Analytics ще намерите в помощта за Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

13.  Partner- und Affiliateprogramme

13.1 DoubleClick

Diese Internetseite enthält Komponenten von DoubleClick by Google. DoubleClick ist eine Marke von Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland), unter welcher spezielle Online-Marketing-Lösungen an Werbeagenturen und Verlage vermarktet werden.

DoubleClick by Google überträgt sowohl mit jeder Impression als auch mit Klicks oder anderen Aktivitäten Daten auf den DoubleClick-Server. Jede dieser Datenübertragungen löst eine Cookie-Anfrage an Ihren Browser aus. Akzeptiert der Browser diese Anfrage, setzt DoubleClick ein Cookie auf Ihrem IT-System. Zweck des Cookies ist die Optimierung und Einblendung von Werbung. Das Cookie wird unter anderem dazu verwendet, nutzerrelevante Werbung zu schalten und anzuzeigen sowie um Berichte zu Werbekampagnen zu erstellen oder diese zu verbessern. Ferner dient das Cookie dazu, Mehrfacheinblendungen derselben Werbung zu vermeiden.

DoubleClick verwendet eine Cookie-ID, die zur Abwicklung des technischen Verfahrens erforderlich ist. Die Cookie-ID wird beispielsweise benötigt, um eine Werbeanzeige in einem Browser anzuzeigen. DoubleClick kann über die Cookie-ID zudem erfassen, welche Werbeanzeigen bereits in einem Browser eingeblendet wurden, um Doppelschaltungen zu vermeiden. Ferner ist es DoubleClick durch die Cookie-ID möglich, Conversions zu erfassen.

Ein Cookie von DoubleClick enthält keine personenbezogenen Daten. Ein DoubleClick-Cookie kann aber zusätzliche Kampagnen-Kennungen enthalten. Eine Kampagnen-Kennung dient einer Identifizierung der Kampagnen, mit denen Sie bereits in Kontakt waren.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch uns betrieben wird und auf welcher eine DoubleClick-Komponente integriert wurde, wird der Internetbrowser auf Ihrem IT-System durch die jeweilige DoubleClick-Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-Werbung und der Abrechnung von Provisionen an Google zu übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis über Daten, die Google auch dazu dienen, Provisionsabrechnungen zu erstellen. Google kann unter anderem nachvollziehen, dass Sie bestimmte Links auf unserer Internetseite angeklickt hat.

Sie können die Setzung von Cookies durch DoubleClick und unsere Internetseite jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung Ihres Internetbrowsers verhindern. Zudem können bereits gesetzte Cookies jederzeit über den Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden.

Die Nutzung von DoubleClick erfolgt im Interesse einer komfortablen und einfachen Nutzung unserer Internetseite. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO dar.

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von DoubleClick by Google können unter https://www.google.com/intl/de/policies/ abgerufen werden.

14. Plugins und andere Dienste 

14.1 Google Tag Manager

Diese Webseite verwendet Google Tag Manager, eine cookielose Domain die keine personenbezogenen Daten erfasst.

Durch dieses Tool können "Website-Tags" (d.h. Schlagwörter, welche in HTML Elemente eingebunden werden) implementiert und über eine Oberfläche verwaltet werden. Durch den Einsatz des Google Tag Manager können wir automatisiert nachvollziehen, welchen Button, Link oder welches personalisierte Bild Sie aktiv angeklickt haben und können sodann festhalten, welche Inhalte unserer Webseite für Sie besonders interessant sind.

Das Tool sorgt zudem für die Auslösung anderer Tags, die ihrerseits unter Umständen Daten erfassen. Google Tag Manager greift nicht auf diese Daten zu. Wenn Sie auf Domain- oder Cookie-Ebene eine Deaktivierung vorgenommen haben, bleibt diese für alle Tracking-Tags bestehen, die mit Google Tag Manager implementiert werden.

Diese Verarbeitungsvorgänge erfolgen ausschließlich bei Erteilung der ausdrücklichen Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO.

15. Ihre Rechte als betroffene Person 

15.1 Recht auf Bestätigung

Имате право да получите от нас потвърждение за това, дали се обработват лични данни, които Ви касаят.

15.2 Recht auf Auskunft Art. 15 DS-GVO

Sie haben das Recht, jederzeit von uns unentgeltliche Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten sowie eine Kopie dieser Daten nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu erhalten.

15.3 Recht auf Berichtigung Art. 16 DS-GVO

Имате право да поискате коригиране на неточни лични данни, свързани с Вас.  Като се имат предвид целите на обработването, имате също така право да изискате непълните лични данни да бъдат попълнени.

15.4 Löschung Art. 17 DS-GVO

Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der gesetzlich vorgesehenen Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung bzw. Speicherung nicht erforderlich ist.

15.5 Einschränkung der Verarbeitung Art. 18 DS-GVO

Имате право да изискате от нас ограничаване на обработването, когато е налице едно от законоустановените условия.

15.6 Datenübertragbarkeit Art. 20 DS-GVO

Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Имате също така правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, когато обработването е основано на съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а или член 9, параграф 2, буква а или на договор съгласно член 6, параграф 1, буква б от ОРЗД и се извършва по автоматизиран начин, ако обработването не е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на нас.

Също така, при упражняване на Вашето право на преносимост на данните съгласно чл. 20 параграф 1 от ОРЗД, можете да поискате пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо и не оказва неблагоприятно въздействие върху правата и свободите на други лица.

15.7 Widerspruch Art. 21 DS-GVO

Имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да предявите възражение срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, което се основава на член 6, параграф 1, буква e (Обработване на данни в интерес на обществото) или буква f (Обработване на данни въз основа на баланс на интересите).

Това се отнася и за профилирането по смисъла на чл. 4 № 4 от ОРЗД, основаващо се на посочените разпоредби.

Ако възразите срещу обработването, ние повече няма да обработваме Вашите лични данни, освен в случаите, когато можем да представим убедителни законови основание за това, които случаи имат преимущество пред Вашите интереси, права и свободи, или когато обработването служи за предявяване, упражняване или защита на законови права.

В отделни случаи обработваме лични данни за целите на директния маркетинг. Имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за този вид маркетинг. Това включва и профилиране, доколкото е свързано с директния маркетинг. Ако възразите срещу обработването за целите на директния маркетинг, ние повече няма да обработваме личните данни за тези цели.

В допълнение, когато лични данни се обработват за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, имате право, въз основа на конкретното си положение, да възразите срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, освен ако обработването е необходимо за изпълнението на задача, осъществявана по причини от публичен интерес.

Имате възможността, във връзка с ползването на услуги на информационното общество и независимо от Директива 2002/58/EО, да упражните правото си на възражение чрез автоматизирани методи, при които се използват технически спецификации.

15.8 Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung

Имате право във всеки един момент да оттеглите с бъдещо действие дадено съгласие за обработване на лични данни.

15.9 Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde

Имате право да подадете до компетентен по защита на данните надзорен орган жалба, свързана с обработването на лични данни от нас.

16. Routinemäßige Speicherung, Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch die Rechtsvorschriften, welchen unser Unternehmen unterliegt, vorgesehen wurde.

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

17. Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind.

18. Aktualität und Änderung der Datenschutzerklärung 

Тази декларация за поверителност е актуална към момента и е от септември 2019 г.

Заради непрекъснатото усъвършенстване на нашите уебсайтове и предлагани продукти и услуги или заради променените законови или административни изисквания, може да се наложи промяна в декларацията за поверителност. По всяко време можете да намерите и изтеглите актуалната декларация за поверителност на нашия уебсайт “alphatop.bg//legal/privacy-policy”.

Diese Datenschutzerklärung wurde mit Unterstützung der Datenschutz-Software: audatis MANAGER erstellt.