Декларация за поверителност 

1. Увод

С представената по-долу информация искаме да Ви запознаем като “субект на данни” с методиката, по която обработваме Вашите лични данни, както и с Вашите права, произтичащи от Закона за защита на личните данни. Обикновено нашите Интернет страници могат да се ползват без въвеждане на лични данни. Все пак, обработването на Вашите лични данни би могло да бъде наложително, в случай че желаете да ползвате през Интернет някои специални услуги на нашата компания. Ако се изисква обработване на лични данни и ако за такова действие няма правно основание, ние обикновено искаме Вашето съгласие.

Вашите лични данни, например име, адрес или електронна поща, винаги се обработват в съответствие с Общия регламент за защита на данни (ОРЗД) и с действащите за “ALPHATOP HR GmbH”, специфични за страната разпоредби за защита на данните. Целта на тази декларация за поверителност е да Ви информираме за обхвата и предназначението на събираните, ползваните и обработваните от нас лични данни.

В качеството си на администратор на лични данни приложихме голям брой технически и организационни мерки, за да осигурим възможно най-пълна защита на личните данни, обработвани през тази Интернет страница. Тъй като въпреки това в Интернет базираното предаване на данни е възможно да се появят пробиви в сигурността, абсолютна защита не може да бъде гарантирана. Ето защо имате пълното право да ни изпращате личните данни и по алтернативни начини, например по телефона или по пощата.

2. Администратор на лични данни

Администратор на лични данни съгласно ОРЗД е:

ALPHATOP HR GmbH 
Kuchengrund 10, 71522 Backnang, Deutschland 
Телефон: +49 (0) 7191 22081-0 
Ел. поща: juergen.kern@alphatop.com

Представител: Юрген Керн /Jürgen Kern/

3. Упълномощено лице по защита на данни

Контакт с упълномощеното лице по защита на данни:

SchuhTronic IT GmbH – Kai Ochmann  
Тел.: 07131/20559-0 
Ел. поща: datenschutz@schuhtronic.de

По всяко време можете да се свържете с нашето упълномощено лице по защита на данни във връзка с въпроси и предложения за защитата на данни.

4. Определения

Декларацията за поверителност се основава на дефиниции, ползвани от европейския законодател за приемането на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Нашата декларация за поверителност трябва да бъде четивна и лесно разбираема както за обществеността, така и за нашите клиенти и бизнес партньори. За да гарантираме това, предварително ще обясним тук използваните дефиниции.

В настоящата декларация за поверителност сме използвали следните термини:

1. Лични данни

“Лични данни” - това е цялата информация, отнасяща се до физически лица, които са идентифицирани или могат да бъдат идентифицирани. “Физическо лице”, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

2. Субект на данни

“Субект на данни” е всяко физически лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано, чиито лични данни могат да бъдат обработвани от администратора на лични данни (нашата компания).

3. Обработване

“Обработване” означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

4. Ограничаване на обработването

„Ограничаване на обработването“ означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще.

5. Профилиране

“Профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

6. Псевдонимизация

“Псевдонимизация“ означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

7. Обработващ лични данни

“Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

8. Получател

“Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не.  Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“.

9. Трета страна

“Трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

10. Съгласие 

„Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

5. Основание за обработването

За операциите по обработване на данни, по отношение на които вземаме съгласие за определена цел на обработването, нашата компания се основава на чл. 6 параграф 1 буква a от ОРЗД.

Ако обработването на лични данни е необходимо за изпълнение на договор, по който сте страна, какъвто например е случаят с операциите по обработване на данни, необходими за доставката на стоки или за изпълнението на друга престация или насрещна престация, то се основава на чл. 6 параграф 1 буква. b от ОРЗД. Същото следва да се посочи и за онези операции по обработване на данни, необходими за предприемане на стъпки преди сключването на договор, напр. в случаите на запитвания за наши продукти или услуги.

Ако нашата компания трябва да спазва правно задължение, по силата на което е необходимо да обработва лични данни, като напр. за изпълнение на данъчни задължения, обработването се основава на чл. 6 параграф 1 буква c от ОРЗД .

В редки случаи обработката на лични данни би могла да се изисква с цел защита на жизненоважни интереси на субекта на данни или на други физическо лице. Такъв например би бил случаят, когато посетител в нашето предприятие претърпи травма и се наложи неговите име, възраст, данни за здравната каса или друга жизненоважна информация да бъдат изпратени на лекар, болница или на други трети страни. Тогава обработването на данни би се основавало на чл. 6 параграф 1 буква d от ОРЗД.

В крайна сметка операции по обработване на данни биха могли да се основават на чл. 6 параграф 1 буква f от ОРЗД. На това правно основание се позовават операции по обработване на данни, които не спадат към посочените по-горе основания, ако обработването е необходимо за защита на законен интерес на нашата компания или на трета страна и доколкото интересите, основните права и свободи на субекта на данни нямат преимущество. Имаме право да извършваме такива операции по обработване на данни най-вече затова, защото са споменати отделно от европейския законодател. В това отношение той е преценил, че наличие на законен интерес би могло да се приеме в случаите, когато сте клиент на нашата компания (съображение 47, изречение 2 от ОРЗД).

6. Техника

6.1 Сертификати TLS/SSL  

За да се гарантира сигурността на обработването на данни и за да се защити предаването на поверителна информация, като например данни за потребителско име или заявки за контакт, които сте ни изпратели в качеството си на оператор, тази страница ползва сертификати SSL или TLS. Ще познаете криптираната връзка по това, че в адресния ред на браузъра вместо “http://” има “https://”, както и по иконата на катинар във Вашия ред на браузъра.

Ако са активирани сертификати SSL или TLS, данните, които сте ни изпратили, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

7. Предаване на данни на трети лица

Вашите лични данни не се предават на трети лица за цели, различни от посочените по-долу.

Предаваме Вашите лични данни на трети лица само в следните случаи:

  1. Ако сте дали изричното си съгласие за това на базата на чл. 6 параграф 1 изр. 1 буква a от ОРЗД,

  2. Предаването съгласно чл. 6 параграф 1 изр. 1 буква f от ОРЗД  е разрешено с цел защита на нашите законни интереси и няма основания да се счита, че е налице Ваш специфичен законен интерес за непредаването Вашите данни,

  3. Ако за предаването съгласно чл. 6 параграф 1 изр. 1 буква c от ОРЗД е налице правно задължение, както и

  4. Ако това е законово допустимо и съгласно чл. 6 параграф 1 изр. 1 буква b от ОРЗД  е необходимо за изпълнението на договорните отношения с Вас.

8. Съдържание на нашия уебсайт 

8.1 Връзка с нас/формуляр за контакт

Когато установявате връзка с нас (напр. с формуляр за контакт или чрез електронна поща), се събират лични данни. От съответния формуляр за контакт става ясно кои данни се събират при ползване на формуляр за контакт. Тези данни се записват и ползват само и единствено за да се отговори на Вашето искане или за да се установи контакт, както и за целите на свързаното с това техническо администриране. В правен аспект обработването на данни се основава нашия законен интерес да отговорим на оправеното искане съгласно чл. 6 параграф 1 буква f от ОРЗД. Ако контактът с нас има за цел сключване на договор, чл. 6 параграф 1 буква b от ОРЗД представлява допълнително правно основание. След окончателна  обработка на Вашето запитване, Вашите данни ще бъдат изтрити; такъв е случаят, когато на базата на обстоятелствата може да се заключи, че разглежданият случай е окончателно изяснен и не се засягат никакви законоустановени задължения за съхраняване.

9. Уеб анализ

9.1 Google Analytics

Нашите страници ползват Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/de/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; наричана по-нататък “Google”). В тази връзка се създават псевдонимизирани потребителски профили и се използват бисквитки (виж точка “бисквитки”). Генерираната от бисквитка информация относно ползването на този уебсайт от Вас, като

  1. тип/версия на браузъра,

  2. ползвана операционна система,

  3. Referrer-URL (последната отваряна страница),

  4. име на хост на компютъра, получил достъп (IP-адрес),

  5. час на заявката на сървъра,

се изпращат към сървър на Google в САЩ и се записват там. На базата на тази информация се анализира ползването на уебсайта, изготвят се отчети за неговата активност и се предоставят други свързани с ползването на уебсайта и Интернет услуги за пазарно проучване и структуриране на този уебсайт съобразно конкретните потребности. При необходимост тази информация се представя и на трети лица, ако това се изисква по закон или ако трети лица обработват данните въз основа на поръчка. В нито един от случаите Вашият IP-адрес не се добавя към други данни на Google. IP-адресите се анонимизират, така че евентуално причисляване не е възможно (IP-Masking).

Можете да попречите на инсталирането на бисквитки чрез съответната настройка в софтуера на браузъра; все пак напомняме, че в този случай най-вероятно няма да можете да ползвате всички функции на уебсайта в пълен обем.

Тези операции по обработване на данни се осъществяват само и единствено с даване на изрично съгласие по чл. 6 параграф 1 буква a от ОРЗД. Те освен това могат да предотвратят регистрирането на данни, генерирани от бисквитката и свързани с ползването на уеб страницата от Вас (включително на Вашия IP-адрес), както и обработването на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате Browser-Add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Алтернативно на Browser-Add-on и по-специално при браузъри на мобилни крайни устройства, можете да предотвратите регистриране от Google Analytics и като кликнете върху следния линк:  Cookie Settings

Поставя се Opt-out-Cookie, която предотвратява бъдещото регистриране на Вашите данни, когато посещавате този уебсайт. Opt-out-Cookie се отнася само за този браузър и само за този уебсайт и се съхранява във Вашето устройство. Ако изтриете бисквитките в този браузър, трябва отново да поставите Opt-out-Cookie.

По-подробна информация относно защитата на данни във връзка с Google Analytics ще намерите в помощта за Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

10. Информация относно дейностите по обработване на данни  

10.1 Процедура по кандидатстване

Обработката има за цел да се изберат подходящи външни кандидати за квалифицирано заемане на свободни места, напр. проверка на кандидатури по собствен инициатива.

Съгласно член 88 от Регламента относно защитата на личните данни, във връзка с чл. 26 параграф 1 от Федералния закон за защитата на личните данни, правното основание е инициирането на трудово правни отношения.

Обработване на данни извън рамките на процедурата по кандидатстване (по-продължително съхранение, предаване на трети лица, …) се извършва само на базата на съгласие по чл. 6 параграф 1 буква a от Регламента относно защитата на личните данни. Всички наши съгласия изпълняват изискванията, посочени в член 7 параграф 1 - 4 от ОРЗД.

Ако няма дадено съгласие, Вашата кандидатура ще бъде прегледана и предадена само вътре в компанията. По-конкретно Вашата кандидатура ще бъде прегледана само от отдел “Човешки ресурси”, от ръководния персонал, от ръководството или от други лица, ангажирани в процеса по кандидатстване. Информацията не се предава в трети държави.

Успешната кандидатура, довела до назначаване, ще бъде съхранена във Вашето лично досие. Повече данни ще намерите в информацията за служители.

Ако не разполагаме с позиция за Вас, ще разгледаме отново Вашата кандидатура най-късно 6 месеца след издаване на отказа. Срокът за съхраняване се определя от § 21 параграф 5 от Общия закон за равно третиране и от обоснованото време за обработка.

Без предоставянето на Вашите лични данни не може да се извърши процедура по назначаване и няма да можете да бъдете назначени.

Няма автоматизирано вземане на решение, съответно няма и профилиране.

11. Вашите права като субект на данни  

11.1 Право на потвърждение

Имате право да получите от нас потвърждение за това, дали се обработват лични данни, които Ви касаят.

11.2 Право на достъп до данни - чл. 15 от ОРЗД 

Имате право във всеки един момент да получавате от нас безплатна информация за личните данни, свързани с Вас, както и копие от тези данни.

11.3 Право на коригиране - чл. 16 от ОРЗД 

Имате право да поискате коригиране на неточни лични данни, свързани с Вас.  Като се имат предвид целите на обработването, имате също така право да изискате непълните лични данни да бъдат попълнени.

11.4 Изтриване - чл. 17 от ОРЗД 

Имате правото да поискате от нас изтриване на свързаните с Вас лични данни без ненужно забавяне, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания и когато обработването не е необходимо.

11.5 Право на ограничаване на обработването - чл. 18 от ОРЗД 

Имате право да изискате от нас ограничаване на обработването, когато е налице едно от законоустановените условия.

11.6 Преносимост на данните - чл. 20 от ОРЗД 

Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Имате също така правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, когато обработването е основано на съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а или член 9, параграф 2, буква а или на договор съгласно член 6, параграф 1, буква б от ОРЗД и се извършва по автоматизиран начин, ако обработването не е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на нас.

Също така, при упражняване на Вашето право на преносимост на данните съгласно чл. 20 параграф 1 от ОРЗД, можете да поискате пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо и не оказва неблагоприятно въздействие върху правата и свободите на други лица.

11.7 Възражение - чл. 21 от ОРЗД 

Имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да предявите възражение срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, което се основава на член 6, параграф 1, буква e (Обработване на данни в интерес на обществото) или буква f (Обработване на данни въз основа на баланс на интересите).

Това се отнася и за профилирането по смисъла на чл. 4 № 4 от ОРЗД, основаващо се на посочените разпоредби.

Ако възразите срещу обработването, ние повече няма да обработваме Вашите лични данни, освен в случаите, когато можем да представим убедителни законови основание за това, които случаи имат преимущество пред Вашите интереси, права и свободи, или когато обработването служи за предявяване, упражняване или защита на законови права.

В отделни случаи обработваме лични данни за целите на директния маркетинг. Имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за този вид маркетинг. Това включва и профилиране, доколкото е свързано с директния маркетинг. Ако възразите срещу обработването за целите на директния маркетинг, ние повече няма да обработваме личните данни за тези цели.

В допълнение, когато лични данни се обработват за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, имате право, въз основа на конкретното си положение, да възразите срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, освен ако обработването е необходимо за изпълнението на задача, осъществявана по причини от публичен интерес.

Имате възможността, във връзка с ползването на услуги на информационното общество и независимо от Директива 2002/58/EО, да упражните правото си на възражение чрез автоматизирани методи, при които се използват технически спецификации.

11.8 Оттегляне на съгласие във връзка със защита на данните

Имате право във всеки един момент да оттеглите с бъдещо действие дадено съгласие за обработване на лични данни.

11.9 Жалба до надзорен орган

Имате право да подадете до компетентен по защита на данните надзорен орган жалба, свързана с обработването на лични данни от нас.

12. Актуалност и изменение на декларацията за поверителност  

Тази декларация за поверителност е актуална към момента и е от септември 2019 г.

Заради непрекъснатото усъвършенстване на нашите уебсайтове и предлагани продукти и услуги или заради променените законови или административни изисквания, може да се наложи промяна в декларацията за поверителност. По всяко време можете да намерите и изтеглите актуалната декларация за поверителност на нашия уебсайт “alphatop.bg//legal/privacy-policy”.